klatka

REGULAMIN

Marszu Nordic Walking

imprezy towarzyszącej V Biegowi Dwóch Jezior

Szczutowo, 17 czerwca 2023 r.

I. Cele:

1. Popularyzacja nordic walking

2. Promocja zdrowego stylu życia

II. Organizatorzy:

1. Wójt Gminy Szczutowo

2. Ognisko TKKF „Kubuś” w Sierpcu

3. Stowarzyszenie Szczutowo biega i tańczy

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Leśnego Crossu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), jest Ognisko TKKF „Kubuś” w Sierpcu, ul. Narutowicza 21C 09-200 Sierpc (zwany dalej „Ogniskiem”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Leśnym Crossie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy także we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Imprezy.

III. Termin i miejsce

1. Zawody odbędą się w sobotę, 17 czerwca 2023 r w Szczutowie (stadion).

2 Start Marszu w Urszulewie przy figurce św. Jana Nepomucena, ok. godz. 10.20 (zawodnicy będą przewiezieni autobusem). Meta przy Szkole Podstawowej w Szczutowie.

3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Imprezy, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora: www.tkkf-kubus.org.pl Dokonanie zmian nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.

IV. Kategorie wiekowe

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

16-39 lat

40-59 lat

60 lat i więcej

V Nagrody

Trójka najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii otrzyma pamiątkowe statuetki. W przypadku pozyskania sponsorów także nagrody rzeczowe.

Gdyby w danej kategorii nie było co najmniej trzech osób, będą one łączone.

VI. Zasady uczestnictwa

1. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni Uczestnik, który dokona zgłoszenia chęci udziału w zawodach.

2. Osoby od 16 lat do 18 lat, które w dniu imprezy nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości, są zobowiązane do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji Uczestnika w biurze zawodów.

3. Warunkiem udziału Uczestnika jest:

1) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

2) Wyrażanie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

3) Podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania tego typu aktywności, które będzie dostępne w Biurze Zawodów. W zawodach powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

4) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, w tym oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w zawodach, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących Biegu.

5) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na polach eksploatacji: a) Utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

b) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub partnera w zakresie jego udziału w imprezie,

c) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

d) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

e) Publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i billboardach,

g) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

h) Publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Imprezie w postaci zdjęć z trasy biegu

VII. Limity

1. Limit uczestników marszu nordic walking 50 osób

VIII. Zapisy

1. Zapisy internetowe na Marszu Nordic Walking przy V Biegu Dwóch Jezior trwały będą od dnia 31 stycznia do dnia 14 czerwca (do godz.24.00), lub zamknięcia list startowych.

2. W przypadku wolnych miejsc zapisy będą możliwe w Biurze Zawodów (stadion w Szczutowie) do godz. 9.30.

Zapisy poprzez:

 a) https://zapisy.inessport.pl należy zalogować się, a następnie wybrać imprezę V Bieg Dwóch Jezior – Nordic Walking i wypełnić formularz zgłoszeniowy. WAŻNE: W przypadku korzystania pierwszy raz ze strony zapisy.inessport.pl należy najpierw dokonać rejestracji. Po rejestracji, (a przed logowaniem) należy aktywować link wysłany na swój e-mail (podany wcześniej przy rejestracji).

b) http://www.biegiszczutowo.cba.pl. Nastęnie w zakładce „Nordic Walking” wybrać „zgłoszenia” nastąpi przekierowanie bezpośrednio do formularza zgłoszeniowego. Przed wypełnienie formularza należy zalogować się na stronie. 

   IX. Zasady obowiązujące na trasie

1. W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora. .

2. Uczestnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

3. Zawodnicy startujący w nordic walking zobowiązani są do stosowania w trakcie marszu techniki nordic walking. W przypadku rażących naruszeń zasad marszu, w szczególności podbiegania, grozi dyskwalifikacja Uczestnika łamiącego zasady marszu. Decyzja Organizatora odnośnie dyskwalifikacji Uczestnika jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

4. Uczestnicy będący pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających zostaną niezwłocznie zdyskwalifikowani jako propagujący zachowania sprzeczne z ideami zawodów.

X. Bezpieczeństwo

1. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii Uczestników. 2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

3. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Marszu Nordic Walking.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Marszu Nordic Walking wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w marszu nordic walking i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6. Uczestnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.

7. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach.

Zejście z trasy

1. Jeśli Zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym Organizatorów.

2. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

Wyposażenie na trasie

Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy (umieszczony z przodu, na wierzchu ubrania w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania).

XI. Ochrona wizerunku i dane osobowe

1. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji wydarzenia, udokumentowania, promocji przez podmioty współpracujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.

2. Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów wewnętrznych Organizatora.

XII. Postanowienia końcowe

1. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

2. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi dyskwalifikacją Uczestnika.

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

4. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu.