klatka

IV Bieg Dwóch Jezior

 REGULAMIN

Crossu Rowerowego Dwóch Jezior

 1. Cel imprezy:
 • popularyzacja jazdy na rowerze jako sposobu na zdrowy, aktywny tryb życia
 1. Organizator:

- Mazowieckie TKKF w Warszawie

- Ognisko TKKF „Kubuś” w Sierpcu

Impreza jest dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 1. Termin i miejsce:

- 21 września 2019 r. (sobota), stadion w Szczutowie. Start godz. 10.45

 1. Zgłoszenia:

-  on-line, w przypadku wolnych miejsc zapisy będą możliwe w biurze zawodów w dniu wydawania pakietów tj. 21.09.2019 roku, do godz. 10.10,

- zapisy internetowe  będą od dnia 20.06.2019 do dnia 18.09.2019 r.(do godz.24.00), lub zamknięcia list startowych,

- osoby niepełnoletnie ( ukończone 15 lat do 21 września 2019r. ) muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w zawodach,

- limit zgłoszeń wynosi 100 zawodników.

 1. Sposób przeprowadzenia:

dystans ok. 15 km

  Kategorie:

- rowerzyści wyczynowi jadący na rowerach wyczynowych (należący do klubów): 18 - 30 lat, 31-40 lat, 41-50 lat i 51 i powyżej,

- rowerzyści jadący na rowerach turystycznych: 15 - 50 lat i 51 i powyżej,

w obu kategoriach osobna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn

         W przypadku mniejszej liczby niż trzy osoby w danej kategorii, kategorie będą łączone.

 - obowiązuje jazda w kasku sztywnym!

- podczas wyścigu obowiązuje kategoryczny zakaz używania słuchawek!

Trasa jest szutrowo-szosowa. Mogą zdarzać się odcinki piaszczyste w lesie.

Pomiar czasu:

Pomiar czasu odbędzie się przy pomocy chipów pasywnych mocowanych na nodze przy kostce .

Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.

Niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego i chipa.

 1. Nagrody:
 • Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategoriach będą pamiątkowe statuetki
 • W zależności od pozyskanych sponsorów organizator przewiduje nagrody niespodzianki.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizator nie pobiera wpisowego.
 • Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w crossie rowerowym lub podpisać stosowne oświadczenie. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Zawody odbędą się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi.
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 • Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika formularza zgłoszenia.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 • Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas jej trwania.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 • Udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku przez Ognisko TKKF „Kubuś” Sierpc ul. Narutowicza 21C w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w mediach. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.