klatka

IV Bieg Dwóch Jezior

 

REGULAMIN

Marszu Nordic Walking Dwóch Jezior

 1. Cel imprezy:
 • popularyzacja nordic walking jako sposobu na zdrowy, aktywny tryb życia

 

 1. Organizator:

-  Mazowieckie TKKF w Warszawie

- Ognisko TKKF „Kubuś” w Sierpcu

Impreza jest dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 1. Termin i miejsce:

- 21 września 2019 r. (sobota), stadion w Szczutowie – zapisy.

- start marszu w Urszulewie, przy pomniku św. Jana Nepomucena - o godz. 11.20

 1. Zgłoszenia: 

-  w dniu zawodów.

- osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w zawodach.

 

 1. Sposób przeprowadzenia:

-dystans ok. 5 km

- Kategorie:

  kobiety: do 18 lat, 19-40 lat, 41-60 lat, 61 i powyżej;

  mężczyźni:do 60 lat, 61 lat i powyżej.

 

 1. Nagrody:
 • Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategoriach będą pamiątkowe statuetki.
 • W zależności od pozyskanych sponsorów organizator przewiduje nagrody niespodzianki.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizator nie pobiera wpisowego.
 • Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w marszu lub podpisać stosowne oświadczenie. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Zawody odbędą się głównie na ścieżkach, ale częściowo po asfalcie, przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa marszu oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi zawodów.
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 • Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika formularza zgłoszenia.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas zawodów.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 • Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony (podbieganie) zostaną zdyskwalifikowani
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas jej trwania. Zawodnicy są ubezpieczeni we własnym zakresie.
 • Komunikat końcowy opublikowany zostanie na stronie internetowej: www.tkkf-kubus.org.pl,
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 • Udział w Marszu Nordic Walking Dwóch Jezior jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku przez Ognisko TKKF „Kubuś” Sierpc ul. Narutowicza 21C w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w mediach. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.