klatka

 

                                                                       

pdf

Regulamin IV Biegu Dwóch Jezior -  Szczutowo - 21 wrzesień 2019r.

 1. INFORMACJE O BIEGU
 2. Trasa biegu poprowadzona będzie w większości po oznakowanych drogach leśnych i gruntowych, wzdłuż J. Szczutowskiego i dookoła J. Urszulewskiego. Długość trasy – 15 km (około 7 km szosa asfaltowa, 8 km drogi leśne i gruntowe, kilkaset metrów ścieżki leśne i chodniki). Trasa nie jest atestowana.
 3. Bieg ma charakter amatorski, prowadzony będzie pomiar czasu w celu ustalenia ostatecznej klasyfikacji.
 4. Limit czasu na przebycie całej trasy wynosi 2,5 godz.
 5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

 1. II. CEL IMPREZY
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja biegania i turystyki pieszej wśród mieszkańców Mazowsza i całej Polski.
 4. Integracja środowiska biegowego.
 5. Promocja Gmin: Szczutowo i Skrwilno, oraz ich walorów turystycznych i sportowych.

 

III. ORGANIZATORZY

 1. Urząd Gminy Szczutowo, Stowarzyszenie na rzecz Budowy Hali Sportowej w Szczutowie.
 2. Współorganizatorzy: Tartak Urszulewo, Szkoła Podstawowa w Szczutowie.
 1. PROGRAM, MIEJSCE, TRASA
 2. Termin zawodów 21 wrzesień 2019 roku.

 2 Start: Szczutowo ul 3 Maja (przed budynkiem dawnego Lewiatana),  meta Szczutowo ul Lipowa (boisko przy SP). Start jest przesunięty o 400 m względem linii mety.

 1. Harmonogram biegu:

 8.00 – 10.30 – weryfikacja uczestników biegu na dystansie 15 km i odprawa  tj. wydawanie pakietu startowego i ewentualne zdawanie do depozytu odzieży osobistej:

- zawodnik zobowiązany jest okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,

- zawodnik przekazuje zaświadczenie lekarskie lub podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności własnej,

- zawodnik otrzyma worek z identyfikatorem na deponowanie odzieży,

-  miejsce weryfikacji Hala sportowa przy SP w Szczutowie

  - 10.50 start honorowy - 11.00 start ostry biegu na dystansie 15 km,

  - 13:30 – uroczyste zakończenie zawodów (ogłoszenie wyników, wręczenie nagród).

 1. Biuro zawodów.

 - Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie hali sportowej przy SP w Szczutowie,

- Biuro zawodów będzie czynne:  21 września 2019 roku od godz. 8.00,

 1. W ramach opłaty startowej zawodnik będzie miał zapewnione:

-  medal za ukończenie zawodów

 - numer startowy,

- zwrotny chip do pomiaru czasu,

 - profesjonalny pomiar czasu,

- punkty z napojami na trasie zawodów,

- ciepły posiłek po zawodach,

- ubezpieczenie NNW,

-  na trasie biegu i na mecie będzie dostępna podstawowa pomoc medyczna.

 

 1. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:

 Po przebyciu  1,2 km licząc od startu przez 300 m zawodnicy będą biegli szosą wojewódzką 560, która będzie całkowicie zamknięta dla innego ruchu na czas 10 min. Następne 2,3 km (do Słupi) poboczem szosy powiatowej, 1,4 km po asfalcie (w Urszulewie), ostatni odcinek długości 1 km zawodnicy  będą biec pojedynczo poboczem szosy i ulicą 3 Maj. Pozostałe 8,8 km będą biec grupami i pojedynczo drogami gruntowymi i leśnymi zabezpieczonymi przez strażaków z OSP. Szosę powiatową zabezpieczać będą strażacy OSP i policjanci Zespołu Dzielnicowych, a szosę wojewódzką policjanci Zespołu Dzielnicowych.    

 1. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA
 2. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem IV Biegu Dwóch Jezior.
 3. W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy którzy:

 - zarejestrowali się on-line i dokonali pełnej płatności za zawody,

- otrzymali numer startowy i chip zwrotny,

- zawodnicy, którzy do dnia 21 września 2019r. ukończyli 16 lat. Wszyscy uczestnicy, którzy w dniu zawodów nie ukończyli 18 roku życia będą dopuszczeni do udziału w biegu jedynie po przedłożeniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych), podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów.

 1. Zapisy internetowe na IV Bieg Dwóch Jezior trwały będą od dnia 01.02.2019 do dnia 14.09.2019 r.(do godz.24.00), lub zamknięcia list startowych.
 2. W przypadku wolnych miejsc zapisy będą możliwe w biurze zawodów w dniu wydawania pakietów tj. 21.09.2019 roku, do 1h przed startem.
 3. Limit zgłoszeń wynosi 350 zawodników - decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej.
 4. Aby zapisać się na bieg, każdy uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez stronę:
 5. a) biegi-szczutowo.cba.pl. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie https://zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 6. b) dokonać wpłaty wpisowego w kwocie odpowiednio:

   - do 80 opłaconego uczestnika – 20,00zł,

   - powyżej 81 opłaconego uczestnika – 25,00zł,

 -  w przypadku wolnych miejsc- dot. V.punkt4.  - 35,00zł,

 1. c) opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w biegu organizator nie zwraca wpisowego.
 3. 8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek wypadków lub problemów zdrowotnych uczestników w trakcie i w następstwie IV Biegu Dwóch Jezior. Dopuszczenie do biegu uwarunkowane jest od potwierdzenia na piśmie treści oświadczenia:Oświadczam, że jestem zdrowy i posiadam aktualne badania lekarskie, przyjmuję na siebie odpowiedzialność za stan zdrowia w trakcie trwania imprezy oraz startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do zawodów (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) przez Organizatora imprezy, firmę inesSport Agnieszka Wolska-Sobecka oraz podmioty współpracujące z Organizatorem przy realizacji tej imprezy. Zapoznałem się z regulaminem imprezy i Klauzulą informacyjną​, znam ich treść i zobowiązuję się do ich przestrzegania”. 
 4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji biegu.

 

VII. POMIAR CZASU

 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
 2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.
 3. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

 

VIII. KLASYFIKACJE 

 1. Podczas IV Biegu Dwóch Jezior prowadzona będzie klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn.
 2.  Prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

mężczyźni

 

kobiety

M1

16 do 29 lat     (2003 - 1990)

 

K1

16 do 29 lat     (2003 - 1990)

M2

30 do 39 lat     (1989 - 1980)

 

K2

30 do 39 lat     (1989 - 1980)

M3

40 do 49 lat     (1979 - 1970)

 

K3

40 do 49 lat    ( 1979 - 1970)

M4

50 do 59 lat     (1969 – 1960)

   K4  50 do 59 lat    (1969 - 1960)

M5  

60 do 69lat     (1959 – 1950)

   K5  60 do 69 lat    (1959 - 1950)

M6

70 i powyżej   (< 1949)

K6  70 i powyżej     (< 1949)
 1. NAGRODY

- dla zwycięzców biegu w kategorii generalnej i wiekowej puchary i nagrody rzeczowe, nagrody nie dublują się,

- puchary dla najstarszego i najmłodszego zawodnika,

- puchary dla najlepszych zawodników z gmin: Skrwilno i Szczutowo (decyduje zameldowanie danej gminie), 

- wszyscy zawodnicy , którzy ukończą bieg,  wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.

 

 1. DSQ
 2. Dyskwalifikacja uczestnika nastąpi w przypadku:

- zgubienia numeru startowego lub chipa do pomiaru czasu przy bucie,

- ominięcie punktu kontrolnego,

- umieszczenie

- zawodnik po przekroczeniu linii mety jest zobowiązany do zwrócenia swojego chipa organizatorom pod rygorem dyskwalifikacji.

 1. Zażalenia, protesty, uwagi dotyczące przebiegu zawodów oraz samych zawodników należy kierować bezpośrednio do dyrektora biegu, w czasie nie późniejszym niż 1h od dobiegnięcia przez uczestnika do mety.

 

 1. INNE
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu
 3. Kontakt: Józef Topolewski            : 795452290

                    Marek Poczwardowski tel.: 601359180

                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Więcej informacji na stronach internetowych: biegi-szczutowo.cba.pl
 2. Facebook: Bieg Dwóch Jezior

Regulamin - biegi towarzyszące

 1. Bieg VIPów: start godz. 11.10 – bieg towarzyski na 100m
 1. Otwarty bieg – Bieg nastolatków: bieg na bieżni
 1. Cel biegu:

- popularyzacja wśród młodzieży szkolnej biegania jako najprostszej formy ruchu,

- popularyzacja rywalizacji na płaszczyźnie sportowej,

- pokazanie sposobu wykorzystania  Internetu w obsłudze imprez sportowych (zapisy    one-line, rejestracja itp.).

 1. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Szczutowie, Urząd Gminy Szczutowo.
 1. Program, miejsce, trasa:
 2. a) termin zawodów 21 wrzesień 2019 roku.
 3. b) start i meta na bieżni stadionu
 4. c) harmonogram biegu:

-  11.05 – 11.10  weryfikacja uczestniczek biegu,

-  11.15  start biegu dla dziewcząt,

-  11.20 - 11.30  weryfikacja uczestników biegu,

-  11.35  start biegu chłopców,

 1. d) zapisy on- line przez www.biegi-szczutowo.cba.pl
 2. e) kategorie:

-    dziewczęta roczniki 2006 -2004,

-    chłopcy roczniki 2006 – 2004,

 1. f) dystans:

 -    dziewczęta – 800m,

  -    chłopcy – 1000m.

 1. Nagrody:

-   dla pięciu pierwszych zawodników i zawodniczek,

-   upominki i napoje dla wszystkich uczestników.

 1. Uczestnictwo: zawodnicy będą dopuszczeni do udziału w biegu jedynie po przedłożeniu u nauczycieli WF pisemnej zgody rodziców.

O której dokładnie godzinie, możemy ustawić dowolną.

Czy chcą Państwo konkretnie tylko taką formułkę, którą poświadcza zawodnik zapisując się na bieg i potem na karcie zgłoszeniowej, czy może taką bardziej rozbudowaną, jaka jest u nas w standardzie czyli to co Państwo plus „ Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do zawodów (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) przez Organizatora imprezy, firmę inesSport Agnieszka Wolska-Sobecka oraz podmioty współpracujące z Organizatorem przy realizacji tej imprezy. Zapoznałem się z regulaminem imprezy i Klauzulą informacyjną​, znam ich treść i zobowiązuję się do ich p”

Dobrze byłoby tutaj napisać dokładniej, czy jest to osoba np. zamieszkała w gminie, czy zameldowana

dopisane